ศูนย์ชีวายั่งยืน ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ชีวายั่งยืน - บริเวณชั้น 1 โถงอาคารด้านหน้า โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-16.00 น. 02-378-9343 Snh.Geriatric@samitivej.co.th
สมิติเวช ศรีนครินทร์

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร … เพื่อชีวิตที่ยืนยาวพร้อมสุขภาพที่ยั่งยืน

เมื่อเรามีอายุมากขึ้น ระบบอวัยวะต่างๆเริ่มทำงานได้ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเก่า อาจจะมีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นหลายโรค มียาที่ต้องรับประทานหลายขนาน เริ่มมีความยุ่งยากในการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่มีรายละเอียดทางการแพทย์ซับซ้อนมากขึ้น การมี “ผู้จัดการดูแลสุขภาพ” จึงมีความสำคัญ เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด สับสน เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันความขัดแย้งในข้อมูลการรักษาระหว่างแพทย์ต่างสาขา และช่วยให้ผู้ป่วยสูงอายุได้รับการรักษาพยาบาลอย่างสะดวกสบาย ไร้ความกังวล และถูกต้องปลอดภัยมากที่สุด

ศูนย์ชีวายั่งยืน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้บริการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุครบวงจรในรูปแบบของ “ผู้จัดการสุขภาพส่วนตัวของท่าน” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะทำหน้าที่ทั้งให้การรักษาโดยตรง และช่วยประสานงานกับแพทย์ หน่วยงาน หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาท่าน เราสามารถให้การดูแลตั้งแต่ท่านเริ่มเข้าสู่ความสูงวัย ไปจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิต ผู้ที่เข้ารับบริการของศูนย์ชีวายั่งยืนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุมาโดยตรง ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร รวมถึงนักกายภาพบำบัด พื้นที่คลินิกพิเศษของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยใช้รูปแบบการก่อสร้าง ตามข้อกำหนดของ American Medical Association จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเราได้วางแนวทางการตรวจคัดกรองและให้การรักษากลุ่มโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานสากล อ้างอิงจากงานวิจัยทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของ Center for Medicare and Medicaid Services ประเทศสหรัฐอเมริกามา เพื่อให้ผู้มาใช้บริการของเรา ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละท่าน และครอบคลุมครบทุกด้าน ด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถัน จาก ศูนย์ชีวายั่งยืน โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ ทั้งผู้รับบริการและญาติสามารถไว้วางใจได้ว่า จะได้รับการดูแลที่ครบถ้วน โดยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องการดูแลรายละเอียดซับซ้อนทางการแพทย์ด้วยตนเอง ทีมของเราจะบริหารจัดการและดูแลท่านในทุกรายละเอียด เพื่อให้ท่านสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

โครงการ สุดยอดผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เนื่องจากการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ มักจะเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซับซ้อน ผู้ดูแลจึงมีบทบาทสำคัญ ทั้งในเรื่องการดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป การรับประทานยาของผู้สูงอายุ การไปตรวจตามนัด การติดตามภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแล ญาติ หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาวอาจมีความเครียด วิตกกังวล และต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การขาดความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุอาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ และผลลัพธ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการสุดยอด ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะช่วยพัฒนาทักษะ ให้ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้กำลังใจกันและกัน ผ่อนคลายความวิตกกังวล ช่วยให้ทั้งผู้ดูแล และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการหลัก จาก ศูนย์ชีวายั่งยืน โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

1.ประเมินภาวะสุขภาพและให้การรักษาอย่างครอบคลุม

งานวิจัยทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุอาจจะมีอาการของโรคหลายชนิด ต่างจากผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากสรีรวิทยาของผู้สูงอายุไม่เหมือนกับผู้ป่วยอื่นๆ ทำให้มีโอกาสวินิจฉัยผิดพลาดได้มากขึ้น หากไม่ทำการประเมินคัดกรองอย่างเป็นระบบ การประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมจะช่วยตรวจดูปัจจัยทุกด้านที่สามารถมีผลกระทบกับสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมถึงตรวจจับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุอย่างแม่นยำมากขึ้น และจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสร้างแผนการรักษาส่วนตัวของผู้สูงอายุแต่ละท่าน การตรวจคัดกรองของเราประกอบด้วย

 • ประเมินปัญหาสุขภาพทั่วไป
 • ประเมินด้านความจำและสมรรถภาพสมอง
 • ประเมินความปลอดภัยในการใช้ยา
 • ประเมินสภาพอารมณ์และภาวะซึมเศร้า
 • ประเมินภาวะโภชนาการ
 • ประเมินการทรงตัวและความเสี่ยงในการหกล้ม
 • ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง
 • ประเมินการได้ยินและการมองเห็น

2.ให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

 • ให้คำแนะนำในการจัดการปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน หรือ Multimorbidity รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนสุขภาพระยะยาวแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุที่รับประทานยาจำนวนมาก มีปัญหาในการรับประทานยา หรือไม่สามารถรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
 • ให้คำปรึกษา เรื่องภาวะขาดโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักเพิ่ม หรือ น้ำหนักลด
 • ให้ความช่วยเหลือครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้สูงอายุ เช่น กระดูกพรุน แผลกดทับ นอนไม่หลับ เป็นต้น
 • บริการฉีดวัคซีน ตามความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละท่าน
 • การตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด และการดูแลต่อเนื่องภายหลังการผ่าตัด
 • ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care)

3.การประสานงานทางการแพทย์ทุกสถานที่

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและรายละเอียดทางการแพทย์ซับซ้อน จะมีความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ได้สูง โดยเฉพาะเวลาที่มีการเปลี่ยนสถานที่รักษาหรือเปลี่ยนทีมผู้ดูแล เช่น จากที่บ้านเข้ามาที่โรงพยาบาล จากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่ง หรือจากโรงพยาบาลย้ายกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

ศูนย์ชีวายั่งยืน จะทำหน้าที่ประสานงานทางการแพทย์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยทางการแพทย์ของผู้สูงอายุ หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ทีมของเราจะติดตามไปดูแลในแผนกผู้ป่วยในภายใน 24 ชม. หลังจากที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล และจะประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้ แพทย์ที่ร่วมดูแล รวมถึงบุคคลากรในแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อมูลตกหล่นและทำให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

ผู้ที่สามารถเข้ามารับบริการสุขภาพที่ศูนย์ชีวายั่งยืน โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้แก่

 • ครอบครัวหรือผู้ดูแลของผู้ป่วยที่เริ่มย่างเข้าวัยสูงอายุ หรือผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณ และต้องการวางแผนตรียมตัวก่อนเข้าสู่ภาวะสูงวัย
 • ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอาการของโรคผู้สูงอายุ เช่น หลงลืม ต้องรับประทานยาเยอะ มีโรคซับซ้อนหลายโรค

พื้นที่คลินิกพิเศษของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยใช้รูปแบบการก่อสร้าง ตามข้อกำหนดของ American Medical Association จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเราได้วางแนวทางการตรวจคัดกรองและให้การรักษากลุ่มโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานสากล อ้างอิงจากงานวิจัยทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของ Center for Medicare and Medicaid Services ประเทศสหรัฐอเมริกามา เพื่อให้ผู้มาใช้บริการของเรา ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละท่าน และครอบคลุมครบทุกด้าน

ด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถัน จาก ศูนย์ชีวายั่งยืน โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ ทั้งผู้รับบริการและญาติสามารถไว้วางใจได้ว่า จะได้รับการดูแลที่ครบถ้วน โดยไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องการดูแลรายละเอียดซับซ้อนทางการแพทย์ด้วยตนเอง ทีมของเราจะบริหารจัดการและดูแลท่านในทุกรายละเอียด เพื่อให้ท่านสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุ คลิก