ข่าวสารผู้ถือหุ้น

กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่ท่านถือหุ้น

สมิติเวช

โรงพยาบาล
 • สุขุมวิท
 • ศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลเด็กสุขุมวิท
 • โรงพยาบาลเด็กศรีนครินทร์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
 • จดหมายเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนฯ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 1

  ดาวน์โหลด
 • ตารางเปรียบเทียบข้อแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 2

  ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 3

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4

  ดาวน์โหลด
 • ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4

  ดาวน์โหลด
 • คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 4

  ดาวน์โหลด
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 5

  ดาวน์โหลด
 • แผนที่แสดงสถานที่ประชุม เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ 6

  ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :