วิสัยทัศน์ และค่านิยมของเรา

โรงพยาบาลชั้นนำในเอเชียตะวันเฉียงใต้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลโดยสถาบัน JCI
สมิติเวชมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการบริการตามหลักพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมที่เราได้ตั้งไว้

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งคุณค่า ยืดหยุ่น ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยม

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณค่าในการดำเนินกิจการของบริษัทฯสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้ เพื่อคุณค่าของการดำเนิน ชีวิตด้วยสุขภาพที่ดีของผู้มารับบริการ โดยโรงพยาบาลให้การดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจเคารพ ให้เกียรติ และรักษาความลับของผู้มาใช้บริการ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ ตระหนักถึงความสำคัญและยอมรับในบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา รวมทั้งให้การสนับสนุนในการทำแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ศึกษาความต้องการของชุมชน ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยอันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และแหล่งที่มาของการให้บริการสาธารณสุข โดยนำมากำหนดวางแผนเพื่อให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน บริษัทฯตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการ เพราะเราใส่ใจทั้งทางด้านการรักษาและดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุด